OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ogroup s.r.o.
Provozovatele Ogroup s.r.o.
se sídlem Rokelská 50, Družec 27362
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179742.

1. Obecná ustanovení

1.1. Ogroup s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) se sídlem Rokelská 50, Družec 27362 je provozovatelem internetového portálu Onlie Vymáhací Agentury NeatGravity.com, který slouží k vymáhání zmařeného poštovného z nepřevzatých balíků poslaných na dobírku obchodníkem mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetové sítě interet na základě vzniku kupní smlouvy dle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.

1.2. Provozovatel vydává tyto Obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Provozovatelem a právnickými a fyzickými osobami, které využívají služeb Provozovatele v souladu se Smlouvou (dále jen „Uživatelé“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy uzavírané mezi Provozovatelem a Uživateli. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek má přednost Smlouva.

1.3. Veškeré výrazy používané nebo definované ve Smlouvě mají v těchto Obchodních podmínkách stejný význam

 

2. Registrace Uživatele a uzavření Smlouvy

2.1. Uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je nutnou podmínkou k tomu, aby Uživatelé mohli prostřednictvím webových stránek, programů a aplikací ve vlastnictví Provozovatele NeatGravity.com vymáhat dle práva zmařené poštovné v reálné vzniklé výši bez příslušenství za nepřevzaté vrácené balíky od kupujících, kteří se zavázali zásilku zaplatit a převzít dle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. a využívat další služby poskytované Provozovatelem. Od okamžiku uzavření Smlouvy je Uživatel oprávněn využívat služeb poskytovaných Provozovatelem a ve stanovených případech platit za jejich poskytování odměnu stanovenou v platném ceníku Provozovatele, který je umístěný viditelně na webových stránkách https://www.neatgravity.com/price-list.php.

2.2. Podmínkou pro využívání služeb Provozovatele je registrace Uživatele na webových stránkách NeatGravity.com. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře Uživatelem, který se nachází na webových stránkách NeatGravity.com, a souhlasem s Obchodními podmínkami Provozovatele. Odeslání registračního formuláře a vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami Uživatelem je považováno za návrh Uživatele na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena přijetím návrhu Uživatele Provozovatelem, tj. potvrzením registrace Uživatele. Na uzavření Smlouvy není právní nárok. Registrace Uživatele je dobrovolná.

2.3. Platnou registraci a uzavření Smlouvy potvrdí Provozovatel zasláním e-mailové zprávy, ověřením správnosti zadaných údajů prostřednictvím portálu Jzustice.cz zadaných při registraci. Tím Provozovatel ověří, zda Uživatel při registraci uvedl pravdivé údaje. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat, zablokovat Uživatele nebo jinám způsobem neumožnit použití služeb Provozovatele a to v případě, že poskytl údaje, které se nezakládají na pravdě. K ověření pravosti údajů je použit nezávislý portál Justice.cz

2.4. K registraci jsou oprávněny pouze zletilé fyzické podnikající osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům nebyla omezena a právnické osoby, na jejichž majetek nebyl vyhlášen konkurs, nebyl podán návrh na vyhlášení konkursu nebo které nejsou v likvidaci. Registraci právnické osoby smí provést pouze osoba oprávněná za ni jednat.

2.5. Každý Uživatel je povinen při registraci vyplnit v registračním formuláři úplně a pravdivě následující identifikační údaje: v případě fyzické osoby jméno a příjmení, pohlaví, adresu trvalého bydliště / místa podnikání / sídla fyzické osoby – podnikatele (skutečnou adresu, nikoli P.O. Box), telefon, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, popř. též identifikační číslo a DIČ a údaj o plátci DPH. V případě právnické osoby budou zadány tyto identifikační údaje: obchodní firma / název právnické osoby, adresa sídla / místa podnikání právnické osoby (skutečná adresa, nikoli P.O. Box), telefon, e-mailovou adresu, jméno a příjmení osoby (osob) oprávněné jednat za společnost, uživatelské jméno a heslo, identifikační číslo a DIČ a údaj o plátci DPH.

2.6. V případě jakékoli změny údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu písemně či prostřednictvím elektronické pošty oznámit Provozovateli jakoukoli změnu údajů vyplněných při registraci, vstup do likvidace, vyhlášení konkurzu, podání návrhu na vyhlášení konkurzu či jakoukoli další skutečnost, která může mít vliv na schopnost Uživatele plnit závazky ze Smlouvy. Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů, které uvedl při vyplňování registračního formuláře. V případě porušení informací povinnosti odpovídá Uživatel za škodu podle obecně závazných právních předpisů.

2.7. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá oznámení mu budou zasílány písemně či prostřednictvím e-mailové pošty na poštovní či e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Provozovatel neodpovídá za následky spojené s nedoručením oznámení na adresu uvedenou Uživatelem z důvodu, že taková adresa není v provozu, není Uživatelem používána nebo se Uživatel na takové adrese nezdržuje.

2.8. Při registraci si Uživatel zvolí své uživatelské a heslo. Uživatelské jméno je emailová adresa zadaná při registraci a nesmí obsahovat webovou adresu, webové stránky, nesmí porušovat práva třetích osob, zejména práva na ochranu jména, firmy nebo práva k ochranné známce, a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Uživatel je povinen udržovat své heslo v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám.

2.9. Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Uživateli uživatelský účet, který umožní Uživateli užívání webových stránek a dalších služeb Provozovatele. Přes uživatelský účet je možné zakládat nepřevzaté dobírky a to fotografie vrácených balíků, adresu kupujícího a vynaložené poštovné v reálné pořizovací výši obchodníka, sledovat stav vymáhání a statistiky úspěšnosti. Uživatelský účet je nepřevoditelný na třetí osoby. Pokud je učiněn úkon z uživatelského účtu, platí, že úkon učinil Uživatel.

2.10. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je na webových stránkách Provozovatele změnit. Uživatelé jsou také oprávněni požádat Provozovatele o jejich odstranění ze systému NeatGravity.com a udržovat je aktuální.

 

3. Pravidla užívání internetového portálu Onlie Vymáhací Agentury NeatGravity.com

3.1. Uživatel je odpovědný za pravdivost a úplnost svého prohlášení. V případě vkládání neoprávněných a fiktivních požadavků pro vymáhání dobírek se vystavuje riziku trestního stíhání. V tomto případě provede Provozovatel nutná opatření a podá podnět k trestnímu stíhání orgánům činným v trestním řízení.

3.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit přístup Uživatele do systému, který poruší podmínky uvedené v této Smlouvě či těchto Obchodních podmínkách. Pokud provinění Uživatele není natolik závažné, Provozovatel návrh na trestní oznámení na PČR.

3.3. Uzavřením Smlouvy a souhlasem s Obchodními podmínkami vyjadřuje svůj souhlas provozovateli také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli (Newsletter).

3.4. Uživatel zejména nesmí:

3.5.1. užívat uživatelský účet v rozporu s touto Smlouvou či Obchodními podmínkami, tj. např. zasílat nevyžádané zprávy či nabídky

3.5.2. prozradit své heslo jiným osobám. V případě porušení této povinnosti je Uživatel odpovědný za škodu, která mu tím vznikla

3.5.3. při registraci zadat nepravdivé či neúplné údaje nebo nefunkční e-mail

3.5.4. využívat jakkoli skryté chyby v systému a poškozovat tím Provozovatele. Pokud uživatel zjistí chybu v systému, která by mohla poškodit systém nebo Provozovatele, je povinen tuto chybu nahlásit pověřeným administrátorům NeatGravity.com.

3.5.5. používat jakékoliv automatické scripty vytvořené mimo systém NeatGravity.com, jak statické, tak i aktivní

 

4. Pravidla a průběh vymáhání

4.1. Hlavním cílem elektronického vymáhání vzniklých nákladů vzniklé při expedici nepřevzatých zásilek poslaných na dobírku na základě vzniklé kupní smlouvy mezií uživatelem a kupujícím uzavřené na dálku dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. a to za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto Obchodních podmínkách.

4.2. Elektronické vymáhání pohledávky není veřejné. Jedná se o obchodní vztah, kde uživatel vyvinul maximální úsilí k zabalení a doručení zásilky a kupujícímu, kde provozovatel pouze poskytuje software pro úspěšné vymožení pohledávky.

4.3. Uživatelé, tj. eshopy jsou povinni řídit se Smlouvou a Obchodními podmínkami a pokyny a rozhodnutími Provozovatele

4.4. Uživateli je výslovně zakázáno připočítávat k ceně pohledávky smyšlené poplatky, které se neshodují s částkou, se kterou zákazník souhlasil při nákupu žboží a tím je v rozporu s kupní smlouvou.

4.5. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje, které vloží do systému NeatGravity.com jsou legálně získaná data, která vznikla na základě vzniku kupní smlouvy dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

4.6 Uživatel se zavazuje a čestně prohlašuje, že řádně a v dostatečném předstihu informoval kupujícího s postupech vymáhání nároku na vzniklou škodu v případě porušení kupní smlouvy kupujícím.

4.7 Provozovatel vymáhá pohledávku prostřednoctvím mobilního telefonu, emailu, případně soudně v souladu se zákonem

4.8 Vymožená částka je splatná na účet provozovatele. Provozovatel se zavazuje uhradit vymoženou částku poníženou o poplatky dle aktuálního ceníku do 10 dne následujícího měsíce na účet uživateli zadaný při registraci a to v souhrné výši.

 

5. Prohlášení Provozovatele, odpovědnost za škodu a za vady

5.1. Provozovatel nenabízí prostřednictvím online vymáhací agentury NeatGravity.com svůj majetek. Provozovatel při poskytování služeb působí pouze jako zprostředkovatel služby pro vymáhání pohledávek vzniklé na základě kupní smlouvy mezi uživatelem a kupujícím a to pouze tehdy, pokud uživatel neporušil Kupní smlouvu a má na ně zákonný nárok.

5.2. Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu, bezpečnost či legálnost nabytí pohledávek zadaných uživatelem, stejně tak za pravost nároků uživatele.

5.3. Provozovatel není odpovědný za škodu způsobenou v případě neúspěšného vymůžení pohledávky. Provozovatel se nezavazuje a nenese zodpovědnost za úspěšnost vymáhání a to z jakéhokoliv důvodu

5.4. Provozovatel poskytuje služby bez jakýchkoliv záruk. Veškeré výslovné či mlčky předpokládané záruky ze strany Provozovatele jsou tímto vyloučeny.

5.5. Veškeré reklamace na způsoby doručení nepřevzatého balíku na dobírku řeší Uživatel s přepravní službou

 

6. Změny obchodních podmínek

6.1. Obchodní podmínky jsou součástí Smlouvy o poskytování služeb a tvoří část jejího obsahu

6.2. Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky jednostranně změnit a to jejich zveřejněním na NeatGravity.com

6.3. V případě, že Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu o poskytování služeb vypovědět do 14 dní od jejich zveřejnění. Nevypoví-li Uživatel Smlouvu v této lhůtě, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí.

7. Účinnost

7.1. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 7. 1. 2023

 

Příloha:

Smlouva o poskytování sužeb